1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Katarzyna Jasnoch, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą Katarzyna Jasnoch ARTPERFECT, NIP 589-171-42-05, adres: ul. Osiedlowa 17, 83-334 Miechucino, telefon: 570-229-330, e-mail: biuro@artperfect.pl
2. Dane osobowe otrzymujemy podczas rejestracji Klienta na stronie www.artperfect.pl. Klient podaje nam swoje dane w celu realizacji zamówienia oraz, jeśli tak zdecyduje, wyraża dobrowolnie zgodę na ich przetwarzanie w celu otrzymywania powiadomień o Promocjach zgodnie z zapisami Regulaminu i Polityki prywatności. Podanie danych osobowych przez Klienta jest warunkiem koniecznym dla realizacji zamówienia.
3. Pozyskiwanie i przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z wymogami „RODO” – rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Klientów:
– imię i nazwisko;
– adres poczty elektronicznej;
– numer telefonu kontaktowego;
– adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość).
W wypadku Klientów, którzy otrzymują fakturę Administrator przetwarza dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).
5. Dane osobowe przekazywane są poniższym firmom, w związku z realizacją dokonanych przez klienta zamówień lub wydaniem przez Klienta zgody na otrzymywanie powiadomień.
a) firmom przewozowym w celu dostawy zamówienia pod adres wskazany przez Klienta – konieczne do realizacji zamówienia,
b) firmom, które świadczą dla naszej firmy usługi dostarczenia i utrzymania oprogramowania, dzięki któremu może funkcjonować nasz serwis oraz wysyłane są powiadomienia do klientów – konieczne do realizacji zamówienia i wysyłania powiadomień,
c) podmiotom pośredniczącym w realizacji płatności online w przypadku realizacji transakcji płatniczych takimi metodami np. eCard – konieczne do realizacji zamówienia.
Nie sprzedajemy danych osobowych Klientów, ani też nie udostępniamy ich komercyjnie innym podmiotom.
6. Przechowujemy Twoje dane przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy
• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych
• przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu odwołania tejże zgody
• przechowujemy Twoje dane zdjęciowe – maksymalnie przez okres 6 tygodni od dnia wykonania usługi
7. W związku z powierzonymi nam danymi osobowymi oraz ich przetwarzaniem przez administratora danych Klient ma prawo do:
a) dostępu do swoich danych,
b) poprawiania swoich danych,
c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
d) żądania usunięcia swoich danych,
e) przenoszenia swoich danych do innego administratora danych.
8. Klient ma prawo również zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych w określonym celu, np. w realizowanym celu – otrzymywanie powiadomień. Może to zrobić logując się na swoim koncie i w zakładce Edycji danych użytkownika odwołać określone zgody uprzednio udzielone.
Sprzeciw można również zgłosić, pisząc do nas e-mail na adres biuro@artperfect.pl lub pisząc list na adres: ARTPERFECT, ul. Osiedlowa 17, 83-334 Miechucino
9. Jeśli Klient uzna, że w jakikolwiek sposób reguły przetwarzania jego danych osobowych zostały naruszone, to przysługuje mu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzorczego i opisać w niej jakie działania uznaje się za naruszające prawa lub wolności.